×

KOMITET NAUKOWY

ZAPROSILIŚMY DO WSPÓŁPRACY SPECJALISTÓW, KTÓRZY DOKŁADNIE ZNAJĄ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PACJENTÓW

(Prezentacja w kolejności alfabetycznej)

Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk


Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i wieloletnim kierownikiem Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych UMB. W macierzystej Uczelni uzyskała wszystkie stopnie naukowe oraz specjalizacje z chorób wewnętrznych i alergologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Zakładzie Farmakologii i w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz podczas pobytów na naukowych stypendiach w University Hospital of South Manchester w Anglii, oraz w Mario Negri Institute for Pharmacological Research w Mediolanie. Główne zainteresowania naukowe dotyczą patogenezy i leczenia astmy, patogenezy powysiłkowego skurczu oskrzeli i mutacji genetycznych u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym. Profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk jest autorem i współautorem ponad 150 naukowych prac oryginalnych o zasięgu międzynarodowym, 80 prac przeglądowych i 13 rozdziałów w podręcznikach. Jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.  

Prof. UJ, dr hab. med. Ewa Czarnobilska


Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii  

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Profesor Ewa Czarnobilska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i wieloletnim kierownikiem Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych, oraz Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie, w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie jako Kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej nadzoruje działalność Krajowego Ośrodka Referencyjnego Obrzęku Naczynioruchowego. Profesor Czarnobilska jest specjalistą alergologiem, specjalistą pediatrą, a także Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie alergologii. Jest autorem lub współautorem 131 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 10 rozdziałów w podręcznikach, a także uczestnikiem wielu stażów naukowych i laureatem licznych nagród za działalność naukową, kliniczną i społeczną. Profesor Czarnobilska jest członkiem m.in. Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, a także Członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Miasta Krakowa.     

Lek. med. Joanna Jamroz-Brzeska


Klinika Immunologii i Alergii  

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Joanna Jamroz Brzeska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest doktorantem w Katedrze Immunologii Klinicznej i Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz lekarzem w Klinice Immunologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Dr Jamroz-Brzeska specjalizuje się w alergologii, prowadząc m.in. prace badawcze dotyczące procesów starzenia układu oddechowego u pacjentów chorych na astmę oskrzelową celem określenia patogenezy tej choroby, oraz prowadzi badania jakości życia pacjentów z Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym współpracując z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym. Jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.   

Dr n. med. Mateusz Łukaszyk


Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dr n. med. Mateusz Łukaszyk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Już w czasie studiów jako członek koła naukowego przy Klinice Alergologii rozpoczął działalność naukową koncentrującą się na problematyce obrzęku naczynioruchowego, co zaowocowało obroną pracy doktorskiej dotyczącej właśnie tej jednostki chorobowej oraz licznych publikacji. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na arenie krajowej i międzynarodowej. Odbył szkolenia w zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się problematyką HAE. Jego zainteresowania skupiają się w szczególności nad epidemiologią i patomechanizmami obrzęku naczynioruchowego. Dr Mateusz Łukaszyk jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Towarzystwa Internistów Polskich.  

Prof. dr hab. med. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Prof. Moniuszko odbył liczne zagraniczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w Narodowym Instytucie Raka (NCI, NIH, Bethesda, USA). Był laureatem m.in. Stypendium Fundacji Tygodnika Polityka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody PTDL za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obecnie pełni funkcję kierownika tej Kliniki. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie już od kilku lat prowadzone są badania nad rozwojem spersonalizowanej diagnostyki i terapii szeregu chorób cywilizacyjnych.  Jednym z narzędzi umożliwiających realizację tych działań są m.in. stworzone przez prof. Moniuszko innowacyjne anglojęzyczne międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie biologii medycznej i biostatystyki finansowane przez program H2020 i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Dr n. med. Robert Pawłowicz


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

Robert Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie poza pracą dydaktyczną w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii wzbogacał dorobek naukowy uzyskując w 2007 roku tytuł doktora nauk medycznych. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą alergologiem pracującym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych, a także autorem wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym, w tym Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym, a także immunoterapii chorób alergicznych oraz leczeniu biologicznym chorób alergicznych. Dr Robert Pawłowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.    

Prof. dr hab. med. Maciej Siedlar


Zakład Immunologii Klinicznej

Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Immunologii Klinicznej 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

 

Profesor Maciej Siedlar jest absolwentem Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, gdzie w 1989 roku otrzymał tytuł lekarza medycyny oraz sukcesywnie wzbogacał dorobek naukowy uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w 1994 roku, a następnie, już w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł doktora habilitowanego w 2007 i profesora nauk medycznych w 2014 roku. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz immunologii klinicznej, na co dzień pracującym klinicznie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, gdzie kieruje również Katedrą Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJCM, a także Zakładem Immunologii Klinicznej USD. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na patofizjologii Pierwotnych Niedoborów Odporności, mechanizmach zapalenia w chorobach nowotworowych i reumatologicznych, a w szczególności funkcjach pełnionych przez monocyty i makrofagi. Jest laureatem stypendium im. Aleksandra von Humboldta, dzięki któremu przez ponad dwa lata pracował w Instytucie Immunologii Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. W swoim dorobku posiada ponad 90 publikacji naukowych, cytowanych ponad 1700 razy, oraz jest autorem wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. Profesor Maciej Siedlar jest Członkiem Rady European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS), Krajowej Rady Transplantacyjnej, oraz Prezesem-Elektem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.  

Dr n. med. Marcin Stobiecki

Klinika Chorób Wewnętrznych 

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

Krajowy Ośrodek Referencyjny Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Dr n. med. Marcin Stobiecki ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest specjalistą alergologiem i specjalistą chorób wewnętrznych, a także adiunktem w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat diagnozuje i leczy pacjentów w Krajowym Ośrodku Referencyjnym HAE działającym przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Marcin Stobiecki jest Członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest autorem i współautorem ponad 35 publikacji dotyczących problematyki alergologicznej, jak również dotyczących tematyki Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego, który jest głównym obszarem jego zainteresowania zawodowego. Dr Stobiecki w swoim dorobku posiada także liczne badania kliniczne, których wysoka efektywność przyczyniła się do wprowadzenia na rynek nowoczesnych terapii leczniczych z zakresu HAE. 

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik

Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik jest praktykującym lekarzem, nauczycielem medycyny, naukowcem oraz działaczem społecznym. Zaangażowany jest w prace na rzecz medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Praktyce Grupowej Lekarzy Rodzinnych w Krakowie na Kazimierzu. Od 2002 do 2017 roku był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków jednostek prowadzących specjalizację z medycyny rodzinnej, a od roku 2013 Prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W 2016 kierował, powołanym przez Ministra Zdrowia Zespołem do opracowania strategii rozwiązań systemowych w POZ. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: „Lekarz Rodzinny”, „Problemy Medycyny Rodzinnej”.